ജി 2 ജി- സേവനങ്ങൾ (മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങൾ)

മാപ്പിംഗ്

വിവിധ തരം മാപ്പുകൾ:
വിവിധ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് പഴയ സർവേ അടിസ്ഥാനമാക്കി വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നിർമ്മിച്ച മാപ്പുകൾ പോലും വകുപ്പിന്റെ പക്കലുണ്ട്. കേരള സർവേ ഭൂ രേഖാ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വഴുതക്കാട്ടുള്ള സെൻട്രൽ സർവേ ഓഫീസില്‍ വിവിധ സർവേ രേഖകൾ ലഭ്യമാണ്.

 

പട്ടയ സർവേ

സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ നിയമപരമായി കൈമാറുന്ന ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖയാണ് പട്ടയം. പട്ടയുടെ (ഭൂമിയുടെ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ) സാധാരണയായി ഒരു ഭൂമിയും സ്വന്തമല്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്യമായ വർഷത്തേക്ക് ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരോ ആണ് നൽകുന്നത്. ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണലാണ് പട്ടയം നല്‍കുന്നത് . ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറുന്നതിന് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന അവശ്യ രേഖയാണ് പട്ടയം. കേരള സർക്കാർ ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് നിയമങ്ങൾ 1964, കേരള സർക്കാർ ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ 1993, കേരള റവന്യൂ കാർഡ് ആക്ട് 1999 എന്നിവയാണ് പട്ടയുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനചട്ടങ്ങൾ
സർക്കാർ, സർവേ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവേയർമാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പട്ടയ സർവേ നടത്തുന്നത്. ഈ സർവേയർമാർ ഭൂമി അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുകയും സർവേ നമ്പറുകൾ നൽകുകയും ഭൂമിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

എൽ‌ആർ‌എം സേവനങ്ങൾ

ഒരു വിലേജിന്റെ പുനര്‍ സര്‍വ്വേ  പൂർത്തിയാക്കി രേഖകൾ റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയാൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ നികുതി , നികുതി രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില്ലജ്  ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാം. റിസർ‌വേ  രേഖകൾ‌ ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയാൽ‌, പുനർ‌ സര്‍വ്വേക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍   ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അപാകതകൾ‌ ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലജ് / താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിൽ‌ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ് . ( 26.08.2017 ലെ ജി‌ഒ (എം‌എസ്) നമ്പർ 303/2017 / റവന്യൂ കാണുക) ,
സര്‍വ്വേ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനർ‌സര്‍വ്വേ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തം തഹസിൽദാർ (ഭൂരേഖ) ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .ഇതുപോലുള്ള പരാതികൾ സുഗമമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന്, സർവേയർമാർ, ഹെഡ് സർവേയർമാർ സർവേ വകുപ്പിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി താലൂക്കുകളിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു.

 

അന്തർസംസ്ഥാന അതിർത്തി സർവേ

അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരി എന്നിവയുമായി കേരളം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. കേരളം-തമിഴ്‌നാട് ബോർഡർ വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ നീളുന്നു, കേരളം-കർണാടക ബോർഡർ കസാർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ബോർഡറായ കേരളം-പുതുച്ചേരി കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകൾ പങ്കിടുന്നു.

 

അച്ചടി

സര്‍വ്വേ വകുപ്പിന്  കീഴിൽ ഒരു ലിത്തോ പ്രസ്സ് തുടക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു, പ്രധാനമായും ബ്ലോക്ക് മാപ്പ് , ലിത്തോ മാപ്പ് എന്നിവയാണ് അച്ചടിച്ചിരുന്നത് . 2008 ൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ഒരു ഓഫ്‌സെറ്റ് പ്രസ്സ് സ്ഥാപിച്ചു, ഇതില്‍ താലൂക്ക്, വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫോമുകളും രജിസ്റ്ററും അച്ചടിച്ചു. റീ-സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ, സർവേ വകുപ്പിന് ആവശ്യമായ ഫോമുകളും രജിസ്റ്ററുകളും കേരള ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മിഷൻ, ഐ എൽ ഡി എമ്മിന്റെ അച്ചടി ജോലികളും ഈ പ്രസ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത് റിസോഗ്രാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിനായി അച്ചടി ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

 

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സർവ്വേ

മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്കായി സർവേ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന വിവിധ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ജോലികൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

THIRUVANANTHAPURAM
Sl.No Name of District Name of Work
1 Thiruvananthapuram Karamana -Kaliyikavila – Survey for National Highway
2 Thiruvananthapuram Edava Railway Overbridge LA work
3 Thiruvananthapuram Land Acquisition for ISRO -karipoor village- 13 sy.no
4 Thiruvananthapuram Land Acquisition for Airport -Pettah village
5 Thiruvananthapuram Kottukal – vizhinjham Land acquisition for port
6 Thiruvananthapuram Thirumala -Thrikkanapuram road widening, Vallakadavu, Thenoor bridge joint verification-
7 Thiruvananthapuram Vizhinjham-Karode – Alignment stone refixing
8 Thiruvananthapuram Land Acquisition for Kazhakootam NH 4 lining record collection
9 Thiruvananthapuram Land acquisition for mailam-moozhi bridge , karamana-vellarada land acquisition
10 Thiruvananthapuram Coastal area survey (Neyyatinkara Taluk)
11 Thiruvananthapuram Vanavakasa survey-Kuttichal -7 settlment
12 Thiruvananthapuram Animal husbandry -Kudapanakunnu-proposed sketch preparation for pattayam
13 Thiruvananthapuram Sreenarayana Dharmaparipalana Sangham-Encroachment of land
14 Thiruvananthapuram Coastal area survey (Thiruvananthapuram Taluk)
15 Thiruvananthapuram Akulam village-Identifying the area for NCC
KOLLAM
Sl.No Name of District Name of Work
1 Kollam Perumon – Mandrothuruth Overbridge
2 Kollam IRE – Mining – LA – Purchase
3 Kollam Power grid – Idamon- Kochi 400 KV alignment
4 Kollam Industrial Department – Survey
5 Kollam KSTP- Encroachment – refixing
6 Kollam Chengamanad – Kadakkal road (Puramboke refixing)
7 Kollam Punalur – road refixing
PATHANAMTHITTA
Sl.No Name of District Name of Work
1 Pathanamthitta Powergrid (Edamon – Kochi 400KV line)
2 Pathanamthitta Pattayam Work
3 Pathanamthitta Oorukuzhi Thode Puramboke Refixing
4 Pathanamthitta Pallikkalaru Refixing
5 Pathanamthitta Sabarimala Survey
ALAPPUZHA
Sl.No Name of District Name of Work
1 Alappuzha N.H Work .Thuravoor – Oachira.
2 Alappuzha Kuttanad Taluk – Kainakary ( S) Village – Mundakkal Bridge
3 Alappuzha Track Doubling Harippad-Ambalappuzha (LA)
4 Alappuzha Puramboku Encroachment Survey Utharappalli River Chengannoor Taluk
5 Alappuzha Puramboke Encroachment Survey – Chengannoor Taluk – Kuttamperoor River.
KOTTAYAM
Sl.No Name of District Name of Work
1 Kottayam Kottamala- excess land ( Ramapuram Village)
2 Kottayam APPORTION WORK (L.A RAILWAY KOTTAYAM)
3 Kottayam PURAMPOKE REFIXING (L.A N.H PONKUNNAM)
4 Kottayam MARMALA HYDRO ELECTRIC PROJECT( L.A GENERAL PALA)
5 Kottayam POWER GRID SURVEY
IDUKKI
Sl.No Name of District Name of Work
1 Idukki Pattaya survey-Upputhodu, Vathikkudi, Konnathadi villages
2 Idukki Tribal settlement survey & GPS observation
3 Idukki Encroachment survey
ERNAKULAM
Sl.No Name of District Name of Work
1 Ernakulam LA-COCHIN BINALE
2 Ernakulam LA-KUMBALANGI-AROOR BRIDGE
3 Ernakulam LA-PERANDOOR-VADUTHALA BRIDGE
4 Ernakulam LA-THANKALAM – KAKKANAD ROAD
5 Ernakulam EROOR ROB ADDITIONAL ACQUISITION
6 Ernakulam KOTHAMANGALAM DUMPING YARD
7 Ernakulam KAKKANAD – THANKALAM REHABILITATION
8 Ernakulam VADUTHALA ROB
9 Ernakulam VENNALA – ALINCHUVADU ROAD WIDENING
10 Ernakulam PERINKULAM – STADIUM ROAD
11 Ernakulam LA-MUVATTUPUZHA – VELLOORKUNNAM – PO JUNCTION – REVERIFICATION
12 Ernakulam LA – PARAPPURAM – VALLAMKADAVU BRIDGE
13 Ernakulam PURAPPILLYKAVU-REGULATOR CUM BRIDGE
14 Ernakulam LA-ELOOKKARA – ULIYANNOOR ROAD
15 Ernakulam LA-KUMBALAM TOLL PLAZA DEVELOPMENT
16 Ernakulam LA-KOCHI – SELAM PIPE LINE PROJECT
17 Ernakulam MUZIRIS HERITAGE PROJECT
18 Ernakulam LA – VYTTILA – PETTA ROAD WIDENING
19 Ernakulam VYTILLA-PETTA ROAD WIDENIND ADDITIONAL ACQUISITION
20 Ernakulam LA – PETTA – THRIPPUNITHURA ROAD WIDENING
21 Ernakulam LA-METRO STATION AND PARKING
22 Ernakulam EDAPPALLY – KALOOR FOOTPATH & SEWERAGE – SURVEY WORK
23 Ernakulam EDAPPALLY – KALOOR FOOTPATH & SEWERAGE – SURVEY WORK
24 Ernakulam LA – PETTA – THRIPPUNITHURA ROAD
25 Ernakulam LA-PALARIVATTAM – KAKKANAD METRO RAIL PROJECT
26 Ernakulam LA-PETTA – THRIPPUNITHURA METRO STATIONS
27 Ernakulam LA-KAKKANAD METRO VILLAGE
28 Ernakulam LA-PULINCHODE ADDITIONAL ACQUISITION
29 Ernakulam LA-UG CABLE – MUTTOM
30 Ernakulam FACT – BPCL – SUBDIVISION SURVEY
31 Ernakulam FACT-SURVEY OF POND AND ADJOINING ROAD
32 Ernakulam LA -KINFRA HIGHTECH PARK
33 Ernakulam BPCL-PUTHUVYPE PIPE LINE
34 Ernakulam EDAMON – KOCHI 400kV TRANSMISSION LINE SURVEY
35 Ernakulam MULT ( MULTI USER LIQUID TERMINAL ) TANK FARM SURVEY
36 Ernakulam MALABAR CEMENTS – COORDINATE SURVEY
37 Ernakulam LA – KEEZHMURIKKADAVU BRIDGE
38 Ernakulam LA- ALUNKAL KADAVU PALAM
39 Ernakulam LA-COAST GAURD
40 Ernakulam LA – SABARI RAILWAY
41 Ernakulam THAMMANAM-PULLEPPADY ROAD
42 Ernakulam LA-APPROACH ROAD FOR FISH LANDING CENTER VYPIN
43 Ernakulam LA- CHELLANAM FISHING HARBOUR
44 Ernakulam CHILAVANNOOR KAYAL REFIXING
45 Ernakulam VEMBANADTTU KAYAL REFIXING
46 Ernakulam ALUVA MANAPPURAM REFIXING (WP©-43575/12)
47 Ernakulam ALUVA-KOODAL MANIKYAM WP© 15375/14
48 Ernakulam DISTRICT INDUSTRIES CENTER SURVEY
49 Ernakulam WAQF BOARD SURVEY
50 Ernakulam PWD ROAD REFIXING – MEENKUNNAM – ( FOR KSTP ROAD WIDENING )
51 Ernakulam LA-KIZHAKKEKKARA – ADOOPARAMPU ROAD
52 Ernakulam PUTHENKURISU – KARIMUGAL PWD ROAD REFIXING
53 Ernakulam BRAHMAPURAM – WASTE TO ENERGY PROJECT
PALAKKAD
Sl.No Name of District Name of Work
1 Palakkad Nattukal – Tanav road aqusition work
2 Palakkad Vadanamkurrissy Melpalam Aqusition work
3 Palakkad Tanav – Nattukal road PWD Boundary refixing
4 Palakkad Acqusition for GAIL (Vaniyamkulam, Lakkidi, Perur 1, Mundur, Chalissery Villages)
5 Palakkad Kalpathy Kalmandapam Byepass Commission Worrk
6 Palakkad Acquisition for NIMZ
7 Palakkad Acquisition for Industrial Park, Kannambra (LA Kinfra) Preliminary works for 6(1) notification. (feild verification)
8 Palakkad Attapady Vanavakasha Survey
9 Palakkad Rehabilitation of Sheduled Tribes at Attapady (Verification work)
10 Palakkad UTT Survey , Alathur Taluk ( The Survey to seperate the Purambokeu, Forest, Excess land, possed land(931persons) boundary in Kizakkanchery 2 village- Old sy No.1/1A )
11 Palakkad Industrial Department Special Work
MALAPPURAM
Sl.No Name of District Name of Work
1 Malappuram LA(NH)KOTTAKKAL,THIROORANGADI,TIRUR,PONNANI UNIT.
2 Malappuram LA(NH)17 DEVELOPMENT
3 Malappuram NADUKANI-PARAPPANANGADI ROAD REFIXING
4 Malappuram FOREST SURVEY
KOZHIKKODE
Sl.No Name of District Name of Work
1 Kozhikkode LA NH VATAKARA CHOMBALA INCORPORATION WORK
2 Kozhikkode NANDI BYPASS SD WORK
3 Kozhikkode CHERUKULAM AMSHOM KACHERI ROAD WORK
4 Kozhikkode ENEMY PROPERTIES SURVEY
KANNUR
Sl.No Name of District Name of Work
1 Kannur Land Acquisition Work-National highway
2 Kannur Land Aquisition-KSTP
3 Kannur Land Acquisition- Air port
KASARGOD
Sl.No Name of District Name of Work
1 Kasargod west Eleri River Puramboke Subdivision survey
2 Kasargod Industrial estate Land Survey
3 Kasargod Wested forest survey ( Tribel Development)