ഇ-രേഖ പദ്ധതി

ഇ-രേഖ പദ്ധതി

സർവെയും ഭൂരേഖയും വകുപ്പിൽ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള റിക്കാർഡുകൾ ആധുനിക രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ടാണ് ഇ-രേഖ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിൽ സര്‍വെ റിക്കാര്‍ഡുകള്‍ പ്രിസർവേഷൻ, സ്കാനിംഗ് എന്നീ രണ്ട് പ്രക്രിയകളിലൂടെ സംരക്ഷിച്ച് വരുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സര്‍വെ റിക്കാര്‍ഡുകള്‍ www.erekha.kerala.gov.in എന്ന വെബ് പോര്‍ട്ടലില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളതും പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന സൗജന്യമായി കാണുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ളവയുടെ പകര്‍പ്പ് നിശ്ചിത തുക അടച്ച്  സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.