വിവരാവകാശം

ക്രമ.
നം.
ആഫീസിന്റെ പേര്അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിസ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍
1സര്‍വെ ഡയറക്ട്രേറ്റ്ശ്രീമതി.ബീന.വി,
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍-II,
സര്‍വെ ഡയറക്ട്രേറ്റ്,
വഴുതക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം.
1) കെ.ബിജു,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
സര്‍വെ ഡയറക്ട്രേറ്റ്, വഴുതക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം.
2) ജോസ് കുമാര്‍,
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്,
സര്‍വെ ഡയറക്ട്രേറ്റ്,
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം.
2റീജിയണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം.
സിന്ധു.എന്‍.ബി. (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്),
റീജിയണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (സര്‍വെ),
കളക്ട്റേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
സുരേഷ് കുമാര്‍.കെ.പി,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
റീജിയണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ട്രേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
3റീജിയണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കോഴിക്കോട്
മോഹന്‍ദേവ്.ഡി,
റീജിയണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
റീജിയണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
കോഴിക്കോട്-673020.
അജികുമാര്‍.കെ.എസ്,
ഹെഡ് സര്‍വെയര്‍,
റീജിയണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്, കളക്ട്രേറ്റ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കോഴിക്കോട്-673020.
4ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കൊല്ലം
സുരേശന്‍ കാണിച്ചേരിയന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കൊല്ലം. 691013.
മല്ലിക ജോസ്,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കൊല്ലം - 691013.
5ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
പത്തനംതിട്ട
സിന്ധു.എന്‍.ബി,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട
റഹിയനാഥ്.എ,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട.
6ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
ആലപ്പുഴ
സോമനാഥന്‍.ആര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ-688001
സജീര്‍.എ,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ-688001
7ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കോട്ടയം
സതീഷ് കുമാര്‍.പി.എസ്,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കോട്ടയം.
അമ്പിളി.കെ,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കോട്ടയം-686002.
8ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
ഇടുക്കി
ബാബു.ആര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, ഇടുക്കി
രമ.എസ്,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, ഇടുക്കി
9ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
എറണാകുളം
സുനില്‍.കെ.കെ,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, എറണാകുളം
സാറാമ്മ.കെ.വൈ,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, എറണാകുളം
10ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
തൃശ്ശൂര്‍
പി.കെ.ഷാലി,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, തൃശ്ശൂര്‍ - 680003
സിനി ജോയ്,
ഹെഡ് സര്‍വെയര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, തൃശ്ശൂര്‍ - 680003
11ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
പാലക്കാട്
ആശ.എം.എ,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്
ഷീല.കെ.പി,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്
12ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
മലപ്പുറം
സ്വപ്ന മേലുക്കടവന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, മലപ്പുറം
സിറാജുദ്ദീന്‍.എ,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, മലപ്പുറം - 676505
13ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കണ്ണൂര്‍
മോഹന്‍ദേവ്.ഇ,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കണ്ണൂര്‍
പീതാമ്പരന്‍.കെ.എം,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കണ്ണൂര്‍ - 670002
14ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
വയനാട്
മംഗളന്‍.എസ്,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, വയനാട്
ഏലിയാസ്.കെ.എം,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, വയനാട്
15ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കാസര്‍ഗോഡ്
സലിം.എസ്,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
ഗംഗാധരന്‍.കെ.പി,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
16അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
നെയ്യാറ്റിന്‍കര
ബിനു.എസ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, നെയ്യാറ്റിന്‍കര
ജയശ്രീ.എസ്,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, നെയ്യാറ്റിന്‍കര
17റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
നെടുമങ്ങാട്
ബിനു.എസ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, നെയ്യാറ്റിന്‍കര.
വി.എസ്.ആശ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
നെടുമങ്ങാട്
18റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ആറ്റിങ്ങല്‍
ബിനു.എസ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, നെയ്യാറ്റിന്‍കര.
ലാലു.എ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ആറ്റിങ്ങല്‍.
19എ.എല്‍.സി. സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
നെയ്യാറ്റിന്‍കര.
ബിനു.എസ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, നെയ്യാറ്റിന്‍കര.
കനക സെല്‍വം.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
എ.എല്‍.സി. സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
നെയ്യാറ്റിന്‍കര
20അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം
വി.പ്രകാശ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കരമന, നെടുങ്ങാട്,
തിരുവനന്തപുരം-695011
അബ്ദുള്‍ കഫൂര്‍.ഐ.എസ്,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, കുമാരപുരം,
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്.പി.ഒ -695011
21റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം
വി.പ്രകാശ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കരമന, നെടുങ്ങാട്,
തിരുവനന്തപുരം-695011
എസ്.ശശി കുമാര്‍‌,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം - 695002
22റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
കഴക്കൂട്ടം
വി.പ്രകാശ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കരമന, നെടുങ്ങാട്,
തിരുവനന്തപുരം-695011
ബീനകുമാരി.കെ.വി,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
കഴക്കൂട്ടം. കുളത്തൂര്‍.പി.ഒ. 695583
23സെന്‍ട്രല്‍ സര്‍വെ ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം
അനിത.കെ.ജി,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
സെന്‍ട്രല്‍ സര്‍വെ ആഫീസ്, വഴുതക്കാട്, തൈക്കാട്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695014
സനല്‍കുമാര്‍.എല്‍.ജി,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍,
സെന്‍ട്രല്‍ സര്‍വെ ആഫീസ്, വഴുതക്കാട്,
തൈക്കാട്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695014
24സര്‍വെ മാപ്പിംഗ് ഓഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം
കുമാരി ഗീത,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ് (മാപ്പിംഗ്),
അമ്പലമുക്ക്, പേരൂര്‍ക്കട.പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം - 695005
തങ്കമണി.എസ്,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ് (മാപ്പിംഗ്),
അമ്പലമുക്ക്, പേരൂര്‍ക്കട.പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം - 695005
25അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കൊല്ലം
പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, കൊല്ലം- 691021
സനില്‍കുമാര്‍.സി.ആര്‍,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, കൊല്ലം- 691021
26റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
കരുനാഗപ്പള്ളി
പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, കൊല്ലം- 691021
റഷീദ്.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം 690518
27റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
അഞ്ചല്‍
പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, കൊല്ലം- 691021
സന്തോഷ് കുമാര്‍.ആര്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം-691306
28റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
പുനലൂര്‍
പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, കൊല്ലം- 691021
താര.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
പുനലൂര്‍, കൊല്ലം, 691305
29എ.എല്‍.സി. സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
കൊട്ടാരക്കര
പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, കൊല്ലം- 691021
എം.കെ.മുരളീധരന്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
എ.എല്‍.സി.സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം - 691531
30അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ് (റേഞ്ച്),
പത്തനംതിട്ട
സിദ്ധ്യാഗപ്രസാദിന്‍ പ്രഭാമണി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
പത്തനംതിട്ട – 689645
പുഷ്പലത.എ.കെ,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
പത്തനംതിട്ട – 689645
31റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
അടൂര്‍
സിദ്ധ്യാഗപ്രസാദിന്‍ പ്രഭാമണി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
പത്തനംതിട്ട – 689645
വൈ.റോയ്മോന്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
അടൂര്‍ - 691523
32റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്, നമ്പര്‍-1,
പത്തനംതിട്ട.
സിദ്ധ്യാഗപ്രസാദിന്‍ പ്രഭാമണി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
പത്തനംതിട്ട – 689645
അനില്‍കുമാര്‍.കെ.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്, നമ്പര്‍-1,
പത്തനംതിട്ട. - 689645
33റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്, നമ്പര്‍-2,
പത്തനംതിട്ട
സിദ്ധ്യാഗപ്രസാദിന്‍ പ്രഭാമണി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
പത്തനംതിട്ട – 689645
അനില്‍കുമാര്‍.കെ.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്, നമ്പര്‍-2,
പത്തനംതിട്ട. - 689646
34അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
ചെങ്ങന്നൂര്‍
അന്‍സാദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
ചെങ്ങന്നൂര്‍ - 689121
ജെസ്സി.പി.കെ,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
ചെങ്ങന്നൂര്‍ - 689121
35റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
ചേര്‍ത്തല
അന്‍സാദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
ചെങ്ങന്നൂര്‍ - 689121
എ.സജിം,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
ചേര്‍ത്തല.പി.ഒ, 688524
36റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
ആലപ്പുഴ
അന്‍സാദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
ചെങ്ങന്നൂര്‍ - 689121
രാധാബായി.വി,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ അനക്സ്,
തത്താംപള്ളി.പി.ഒ – 688013
37റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
കുട്ടനാട്
അന്‍സാദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
ചെങ്ങന്നൂര്‍ - 689121
നീതു.എസ്.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
കുട്ടനാട്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
തെക്കേക്കര.പി.ഒ – 688503
38എ.എല്‍.സി. സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ഹരിപ്പാട്
അന്‍സാദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
ചെങ്ങന്നൂര്‍ - 689121
ജയകുമാര്‍.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
എ.എല്‍.സി.സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
ഹരിപ്പാട്.പി.ഒ, 690514
39ടോറന്‍സ് ഓഫീസ്,
കോട്ടയം
ബാബു.ആര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, കോട്ടയം.
ഹരിപ്രസാദ്.എം.സി,
ഹെഡ് സര്‍വെയര്‍ & അപ്രൂവിംഗ് അതോറിറ്റി
കോട്ടയം മുന്‍സിപ്പല്‍
രജിസ്ട്രേഷന്‍ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട്,
സര്‍വെ ആഫീസ് ,കോട്ടയം-1
40അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കോട്ടയം
വിനോദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കോട്ടയം -686001.
സുജാത.പി.കെ,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കോട്ടയം – 686001
41റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
വൈക്കം-2
വിനോദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കോട്ടയം -686001.
പ്രേമന്‍.സി,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ചങ്ങനാശ്ശേരി
42റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
വൈക്കം.
വിനോദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കോട്ടയം -686001.
വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി.എന്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്, വൈക്കം.
43റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
പാലാ
വിനോദ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
കോട്ടയം -686001.
ഗീതാകുമാരി.റ്റി.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
പാലാ – 686575
44സര്‍വെ (മാപ്പിംഗ്) ആഫീസ്,
കോട്ടയം
അംബിക.വി,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ (മാപ്പിംഗ്) ആഫീസ്,
കോട്ടയം – 686001
സനല്‍കുമാര്‍.എല്‍.ജി,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
റീ-സര്‍വെ (മാപ്പിംഗ്) ആഫീസ്,
കോട്ടയം – 686001
45അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
തൊടുപുഴ
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
സാജന്‍.കെ.ജി,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ -685584
46റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
പീരുമേട്
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
റഷീദ്.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
പീരുമേട്.പി.ഒ, 685531.
47റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
നെടുങ്കണ്ടം
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
ഷൈന്‍.എ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
നെടുങ്കണ്ടം.പി.ഒ. 685553.
48എ.എല്‍.സി. സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
നെടുങ്കണ്ടം
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
സുധര്‍മ്മ.പി,
ഹെഡ് സര്‍വെയര്‍,
എ.എല്‍.സി. സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
നെടുങ്കണ്ടം. 685553
49റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
തൊടുപുഴ
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
അജയകുമാര്‍.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്, തൊടുപുഴ ഈസ്റ്റ്.പി.ഒ. 685585
50എ.എല്‍.സി. സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ദേവികുളം
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
ഫാന്റിന്‍ കോര്‍നേലിയസ്.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
എ.എല്‍.സി. സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ദേവികുളം-685613.
51എല്‍.എ. സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
രാജാക്കാട്
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
ഷാജുമോന്‍.പി.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
എല്‍.എ. സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
രാജാക്കാട് 685566
52എല്‍.എ. സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ബെഥേല്‍.
സദാനന്ദന്‍.പി.കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൊടുപുഴ – 685584
ശ്രീജു.ആര്‍.ചന്ദ്രന്‍,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍
എല്‍.എ. സൂപ്രണ്ടാഫീസ്, ബെഥേല്‍,
മുരിക്കാശ്ശേരി, 685604.
53അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
തൃക്കാക്കര.
എ.എ.രാജന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൃക്കാക്കര- 682030
അംബിക.എ.വി,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൃക്കാക്കര – 682030
54റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
പിറവം
എ.എ.രാജന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൃക്കാക്കര- 682030
അബ്ദുള്‍ കലാം ആസാദ്.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, പിറവം – 682016
55റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
ആലുവ
എ.എ.രാജന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൃക്കാക്കര- 682030
ജെല്ലി.സി.എ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ആലുവ
56റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
തൃപ്പൂണിത്തുറ
എ.എ.രാജന്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
തൃക്കാക്കര- 682030
മധു.റ്റി.എന്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
തൃപ്പൂണിത്തുറ 682317
57ടോറെന്‍സ് ആഫീസ്,
അങ്കമാലി
സുനില്‍.കെ.കെ,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, എറണാകുളം
ഷാജി വര്‍ഗ്ഗീസ്,
ഹെഡ് സര്‍വെയര്‍ & അപ്രൂവിംഗ് അതോറിറ്റി,
മുനിസിപ്പല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍,
സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, സര്‍വെ ആഫീസ്,
അങ്കമാലി
58അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
തൃശ്ശൂര്‍
ഷാജി.പി.എ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
തിരുവമ്പാടി.പി.ഒ, ഷൊര്‍ണൂര്‍ റോഡ്
680022
ലോഹിതാക്ഷന്‍.വി,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
തിരുവമ്പാടി.പി.ഒ, ഷൊര്‍ണൂര്‍ റോഡ്
680022.
59റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
ചേര്‍പ്പ്
ഷാജി.പി.എ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
തിരുവമ്പാടി.പി.ഒ, ഷൊര്‍ണൂര്‍ റോഡ്
680022
സുധീര്‍.ഇ.കെ. (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ചേര്‍പ്പ്.പി.ഒ, 680561
60റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
വടക്കാഞ്ചേരി
ഷാജി.പി.എ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
തിരുവമ്പാടി.പി.ഒ, ഷൊര്‍ണൂര്‍ റോഡ്
680022
സുധീര്‍.ഇ.കെ.
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
വടക്കാഞ്ചേരി.പി.ഒ, 680582.
61റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
തൃശ്ശൂര്‍
ഷാജി.പി.എ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (റേഞ്ച്) ആഫീസ്,
തിരുവമ്പാടി.പി.ഒ, ഷൊര്‍ണൂര്‍ റോഡ്
680022
ബിജു നാരായണന്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
കളക്ട്രേറ്റ്, തൃശ്ശൂര്‍ - 680003.
62സര്‍വെ മാപ്പിംഗ് ആഫീസ്,
തൃശ്ശൂര്‍
തമ്പാന്‍.കെ.വി,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, (മാപ്പിംഗ്),
തൃശ്ശൂര്‍, 680001
നദീറ.സി.എച്ച്,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്, (മാപ്പിംഗ്),
തൃശ്ശൂര്‍ 680001.
63അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
പാലക്കാട്.
രാജീവ്.കെ.ആര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
പാലക്കാട്, 678001
ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍.സി.പി.
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ഓഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
പാലക്കാട്, 678001
64റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
ഒറ്റുപ്പാലം
രാജീവ്.കെ.ആര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
പാലക്കാട്, 678001
ചെറുപുഷ്പം.എം,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
ഒറ്റുപ്പാലം.
65റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
പാലക്കാട്
രാജീവ്.കെ.ആര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
പാലക്കാട്, 678001
അജന്തകുമാരി.വി.ആര്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസ്,
പാലക്കാട് 678001
66റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
പട്ടാമ്പി
രാജീവ്.കെ.ആര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
പാലക്കാട്, 678001
ബി.വിജയകുമാര്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
പട്ടാമ്പി – 679303.
67അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്
മലപ്പുറം
സിന്ധു.വി.ഡി,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മലപ്പുറം.
രത്നവല്ലി.വി,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, മലപ്പുറം- 676505
68റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
മഞ്ചേരി
സിന്ധു.വി.ഡി,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മലപ്പുറം
ശ്രീരേഖ.സി.ഐ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
മഞ്ചേരി – 676121
69റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്
നിലമ്പൂര്‍
സിന്ധു.വി.ഡി,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മലപ്പുറം
മിനി.പി.ആര്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
നിലമ്പൂര്‍ - 679329
70റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്
തിരൂര്‍
സിന്ധു.വി.ഡി,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മലപ്പുറം
സുനിത.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
തിരൂര്‍ - 676107
71അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ് (റേഞ്ച്),
കോഴിക്കോട്
രാജന്‍.എന്‍.കെ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
സര്‍വെ (റേഞ്ച്), 3rd ഫ്ലോര്‍,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ബി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട്,
673020
റീന.സി.കെ,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്,
സര്‍വെ (റേഞ്ച്), 3rd ഫ്ലോര്‍,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ബി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട്.
673020
72റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
കോഴിക്കോട്
രാജന്‍.എന്‍.കെ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
സര്‍വെ (റേഞ്ച്), 3rd ഫ്ലോര്‍,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ബി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട്,
673020
രാധാകൃഷ്ണപിള്ള.ഡി,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സി ബ്ലോക്ക്,
കോഴിക്കോട്. 673020
73റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
വടകര
രാജന്‍.എന്‍.കെ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
സര്‍വെ (റേഞ്ച്), 3rd ഫ്ലോര്‍,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ബി ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട്,
673020
ഗീതമണിയമ്മ.എസ്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വടകര. 673101
74അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്, മാനന്തവാടി,
വയനാട്
മംഗളന്‍.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
മാനന്തവാടി.പി.ഒ – 670645
ബിനു.കെ.എസ്,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
മാനന്തവാടി.പി.ഒ – 670645
75റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി
മംഗളന്‍.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
മാനന്തവാടി.പി.ഒ – 670645
ഷാജി.കെ.പണിക്കര്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി. പി.ഒ,
673592
76റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
മാനന്തവാടി
മംഗളന്‍.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
മാനന്തവാടി.പി.ഒ – 670645
ജോയ്.ആര്‍,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
മാനന്തവാടി.പി.ഒ – 670645
77അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കണ്ണൂര്‍
രാജീവന്‍ പട്ടത്താരി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍. 670002
ജയപ്രകാശ്.പി.റ്റി,
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
കണ്ണൂര്‍ - 670002
78റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
ശ്രീകണ്ഠപുരം.
രാജീവന്‍ പട്ടത്താരി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍. 670002
ശശികുമാര്‍ ഒതയോത്ത്,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
ശ്രീകണ്ഠപുരം – 670631
79റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
പയ്യന്നൂര്‍
രാജീവന്‍ പട്ടത്താരി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍. 670002
സുനില്‍കുമാര്‍.പി,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
പയ്യന്നൂര്‍ - 670307
80റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
തളിപ്പറമ്പ്
രാജീവന്‍ പട്ടത്താരി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍. 670002
ഗീത കൊടക്കാട്ടേരി,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
തളിപ്പറമ്പ് – 670141
81അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
കാസര്‍ഗോഡ്
സുനില്‍ ജോസഫ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
ഗംഗാധരന്‍.കെ.പി.
ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
82റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
നമ്പര്‍-1, കാസര്‍ഗോഡ്
സുനില്‍ ജോസഫ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
ബലേഷ്.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
83റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
നമ്പര്‍-2, കുമ്പള.
സുനില്‍ ജോസഫ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
മുരളീധരന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍.എം.കെ,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
കുമ്പള – 671321
84റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്,
നമ്പര്‍. 3, മഞ്ചേശ്വരം
സുനില്‍ ജോസഫ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസ്,
റീ-സര്‍വെ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്-671123
ആരിഫുദ്ദീന്‍.എം,
സര്‍വെ സൂപ്രണ്ട്,
റീ-സര്‍വെ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്,
മഞ്ചേശ്വരം – 671323
85എസ്.റ്റി.ഐ-കെ
തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീമതി.പി.ആര്‍.പുഷ്പ,
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
സര്‍വെ ഡയറക്ട്രേറ്റ്, വഴുതക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം.
ഷാനവാസ് ഖാന്‍,
ഹെഡ് സര്‍വെയര്‍,
എസ്.റ്റി.ഐ-കെ, ഐ.എല്‍.ഡി.എം. കോമ്പൌണ്ട്,
പി.റ്റി.പി.നഗര്‍, തിരുവനന്തപുരം
86എസ്.റ്റി.ഐ-കെ
കണ്ണൂര്‍
രാജീവന്‍ പട്ടത്താരി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
ആഫീസ്, റീ-സര്‍വെ,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍. 670002
പ്രമോദ്.ഇ.കെ,
ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍
എസ്.റ്റി.ഐ-കെ,, കണ്ണൂര്‍