ഇ-മാപ്സ് ഉദ്ഘാടനം

ഇ-മാപ്സ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. റവന്യൂ മിനിസ്റ്റര്‍ ശ്രീ. ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു